Close
Skip to content

PARGI KESKUS E–L 10–20, P 10–19

COOP Maksimarket E–P 8–22

  • Eesti

Parkimine

Parkida saab tasuta kaubanduskeskuse ees asuvas avatud parklas.

Parkimise tingimused:

* Sõiduki parklasse sisenemisel loetakse sõidukijuhi ja parklaoperaatori vahel sõlmituks leping, mille kohaselt kohustub sõidukijuht kasutama parklat käesolevates parkimistingimustes ettenähtud tingimustel.

* Parklas tohivad parkida ainult Liiklusregistris  registreeritud sõidukid.

* Õppesõit parklas ei ole lubatud R-P

* Parkida ja liigelda tohib ainult vastavalt paigaldatud Eesti Vabariigi liiklusseadusest tulenevatele liikluskorraldusvahenditele (viidad, teemärgistus, liiklusmärgid).

* Parkimine ja liiklemine toimub parklas sõidukijuhi omal vastutusel.

* Kui sõidukijuht pargib sõiduki või liikleb parklas eirates käesolevates parkimistingimustes ettenähtud korda, on OÜ Jõhvi Pargi Arendus Kaubandusel õigus määrata sõidukijuhile ja sõidukijuhil on kohustus maksta parkimistingimuste rikkumise eest leppetrahvi summas 35 €.

*Kaupa võib laadida ainult selleks ette nähtud kohtades. Keskuse peaustest, parkimisalal või muus keelatud kohas laadimise eest on OÜ Jõhvi Pargi Arendus Kaubandusel õigus määrata sõidukijuhile ja sõidukijuhil on kohustus maksta rikkumise eest leppetrahvi summas 35 €.

* Kui sõiduki parkimisel on rikutud käesolevates parkimistingimustes ettenähtud korda, sõiduk on pargitud liiklust ja/või teisi parkla kasutajaid häirivalt ja/või ohustavalt, võib sõiduki sõidukijuhi kulul ja vastutusel teisaldada.

*  Reklaamtahvlite/reklaamsõidukite/reklaamhaagiste parkimine Pargi Keskuse parklas on ilma keskuse kokkuleppeta keelatud. Leppetrahv 500 eurot/päev

* Teavet parkimistingimuste , leppetrahvide ja muude tasude, teisaldamise tariifide ning sõiduki teisaldamise koha ja hoiul olevate sõidukite kohta saab telefonil +372 4841001, info@pargikeskus.com